Garantievoorwaarden

Garantiebepalingen voor nieuwe KING PING producten

 Voorwerp en duur van de garantie 

1. KING PING Bedrijfsimperiaals B.V. (hierna te noemen: KING PING) garandeert de door haar gefabriceerde en in het verkeer gebrachte producten gedurende 2 jaar tegen materiaal- en fabricagefouten, een en ander met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
De garantieperiode vangt aan op het tijdstip van aflevering van de producten aan de eindgebruiker. 
2. Voorts garandeert KING PING, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen, dat binnen een periode van 1 jaar na aanvang van de garantieperiode, de metalen delen van de producten niet zullen doorroesten.
 Het betreft hier uitsluitend een garantie tegen het ontstaan van gaten in de metalen delen als gevolg van roest. 
3. In het kader van de garantie verplicht KING PING zich uitsluitend tot het zelf herstellen van de producten respectievelijk het vervangen van defecte onderdelen of producten. Het onder garantie herstellen van de producten of vervangen van defecte onderdelen of producten is slechts kosteloos, indien dit door KING PING zelf geschiedt. Voor de bij een garantiereparatie gemonteerde originele KING PING onderdelen geldt een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten voor de resterende duur van de productgarantie. Vervangen onderdelen worden eigendom van KING PING. 
4. Wanneer de producten gedurende de garantieperiode van eigenaar veranderen, geldt de garantie, voor zover en zo lang deze nog van toepassing is, ook voor de nieuwe eigenaar. Voor een beroep op deze garantie dient de eigenaar in het bezit te zijn van het aankoopbewijs, ondertekend door de eerste eigenaar, waaruit blijkt dat de producten op regelmatige wijze aan de nieuwe eigenaar zijn overgedragen. 

Verplichtingen van de eigenaar 
1. De producten dienen voor het doen verrichten van de garantiewerkzaamheden gedurende de normale werktijd naar het bedrijf van een KING PING te worden gebracht, tezamen met een volledig ingevuld en ondertekend KING PING Garantie/claim aanvraag formulier. 
2. Bij een beroep op garantie dient de eigenaar het aankoopbewijs te overleggen. 
3. De eigenaar dient zorg te dragen voor het doen verrichten van de eventueel vereiste service-check en onderhoudswerkzaamheden, zoals door of vanwege KING PING mocht(en) zijn voorgeschreven.

Beperkingen 
De garantie geldt niet: 
1. Voor normale slijtage. 
2. Indien blijkt dat het gebrek voorkomt uit het feit dat:
a) de eigenaar een gebrek niet onmiddellijk nadat het zich voordeed of hem bekend had kunnen zijn, heeft gemeld en laten herstellen;
b) de producten onjuist zijn behandeld, de producten niet conform de montagevoorschriften op een voertuig zijn gemonteerd, de producten op een ander voertuig zijn gemonteerd dan waarvoor de producten zijn bestemd, de producten zijn overbelast, zoals bijv. overbelading (te weten overschrijding van het maximum draagvermogen volgens opgave van de fabrikant van het voertuig waarop de producten zijn gemonteerd en waarvoor de producten zijn bestemd) of bij wedstrijden;
c) onderdelen en/of accessoires op de producten zijn gemonteerd, waarvan het gebruik niet is goedgekeurd door KING PING of dat aan de producten niet door KING PING goedgekeurde veranderingen zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd, of
d) de instructies van KING PING betreffende gebruik (waaronder mede begrepen de montagevoorschriften) en onderhoudsvoorschriften niet zijn uitgevoerd c.q. nageleefd. 
3. Voor schade of gebreken die het gevolg zijn van van buiten komende mechanische of chemische invloeden (zoals bijvoorbeeld beschadigingen door steenslag, rondvliegende voorwerpen, ongevallen of enig ander van buiten komend geweld respectievelijk stoffen of luchtvervuiling, sap van bomen, vogeluitwerpselen e.d.). 
4. Voor schade die verband houdt met het gebruik van de producten voor een ander doel dan waarvoor zij vervaardigd en door KING PING verkocht zijn. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
KING PING is nimmer aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade veroorzaakt door of met de producten van KING PING, noch voor tijdverlies, voor het gemis van de producten, voor ongemak of enige andere vorm van directe of indirecte schade, elke vorm van gevolgschade of bedrijfsschade daaronder uitdrukkelijk mede begrepen. 

Verlengde garantieperiode 
Alle garantieaanspraken vervallen bij het einde van de betrokken garantieperiode. De garantie blijft echter geldig voor gebreken die binnen de garantieperiode zijn gemeld, maar niet vóór de afloop daarvan konden worden hersteld. In dit laatste geval neemt de garantie een einde twee maanden na de laatste garantiewerkzaamheden of nadat KING PING heeft verklaard dat er geen sprake meer is van een gebrek. 
 
Wat te doen in geval van een garantiekwestie? 
Klantenenthousiasme en de verworven faam van KING PING producten zijn van groot belang.
Voor  zaken betreffende garantiebepalingen kunt u zich in eerste instantie wenden tot: 
KING PING bedrijfsimperiaals BV te  Nederland afdeling garantie service.

Telefoon +31(0) 70 3293816. vragen naar Hr.Mouton. Kopiefactuur overlegen.