Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van

KING PING Bedrijfsimperiaals BV.
gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te  Den Haag op 11 december 2008 onder nummer 27195254.
Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.


ALGEMEEN

1.1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden en de laatste versie van de Metaalunievoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie te Nieuwegein en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 Ingeval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en die van de Metaalunie, zullen de onderhavige te allen tijde prevaleren.
1.2. Onder de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), recht-verkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3. Door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden of met de Metaalunievoorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden respectievelijk de Metaalunievoorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien in de door wederpartij gehanteerde voorwaarden of door de wederpartij anderszins voorrang is bedongen.
1.4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 De nietige of vernietigde bepaling wordt in dat geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.


AANBIEDINGEN

2.1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden.
 Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden. 
2.3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
2.4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.


OVEREENKOMST

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
3.2. Wanneer wij tevoren aan de wederpartij een aanbieding hebben gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de wederpartij, tenzij wij binnen 14 dagen de wederpartij berichten dat wij de opdracht weigeren.
3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame door de wederpartij binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
3.5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.6. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.7. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
3.8. Alle technische eisen die door de wederpartij aan te leveren zaken worden gesteld en afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.
3.9. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, benodigd voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.


AFROEPORDERS

4.1. Onder een afroeporder wordt verstaan: een overeenkomst waarbij de wederpartij zich verbindt om binnen een zekere termijn een bepaalde hoeveelheid zaken van ons af te nemen en wij ons verbinden die zaken telkens op afroep van de wederpartij aan deze te zullen leveren.
4.2. De wederpartij is gehouden de overeengekomen hoeveelheid zaken binnen de overeengekomen termijn af te roepen, en als geen termijn geldt uiterlijk binnen 6 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Bij gebreke van tijdige afroep zijn wij na sommatie gerechtigd de zaken te leveren en te factureren, dan wel de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.
4.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de wederpartij gehouden de order tenminste 15 dagen voor de gewenste leveringsdatum af te roepen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de order op een redelijke termijn vóór de gewenste leveringsdatum te leveren.


PRIJZEN

5.1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
- in Euro s eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
5.2. Ingeval van verhoging van een of meer van onze kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.


ANNULERING

6. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.


LEVERING

7.1. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering  af fabriek .
 Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
7.2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.
7.3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking daarvan terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen na aflevering, op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken tot haar beschikking staan.
7.4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan zij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
7.5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
7.6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn vangt aan zodra alle noodzakelijke, door of namens de wederpartij vooraf te verstrekken informatie in ons bezit is.
 Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst, noch op enige aanspraak tot schadevergoeding.
7.7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij tot haar beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.


TRANSPORT/RISICO

8.1. Indien in afwijking van het bepaalde in artikel 7.1. levering anders dan  af fabriek  is overeengekomen en de wederpartij ons geen nadere aanwijzing heeft verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
 Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico  s van transport, verpakking, verzending, op- en/of overslag en dergelijke op zich, inclusief schuld/ nalatigheid van de vervoerder.
8.2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, nadat de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
8.3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.
 Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retournering van de duurzame verpakkingsmaterialen in onbeschadigde staat.


OVERMACHT

9.1. Onder ?overmacht? wordt ten deze verstaan:
 elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
9.2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
9.3. Indien naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard is, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden schade.
9.4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
9.5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.


INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1. Indien op zaken als modellen, tekeningen en dergelijke, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten ons onverminderd toe.
10.2. De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
10.3. De wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden kunnen, c.q. mogen maken uit hoofde van schending van de in artikel 10.2. genoemde garantie.


AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Onze contractuele en wettelijke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de betreffende order, c.q. tot de koopsom van de geleverde zaken ter zake waarvan de contractuele of wettelijke aansprakelijkheid is ontstaan, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons of van door ons ingeschakelde hulppersonen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die niet is gedekt onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, noch voor fouten van op verzoek en/of in opdracht van de wederpartij ingeschakelde hulppersonen. 
11.2. Behoudens het bepaalde in artikel 11.1 zijn wij nimmer gehouden tot vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
11.3. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
11.4. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, verplicht de wederpartij zich ons te vrijwaren tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling en/of fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.


RECLAMES

12.1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
12.2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 3 dagen na de factuurdatum.
12.3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door ons niet meer in behandeling genomen.
12.4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie c.q. het ontbrekende te leveren.
12.5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
12.6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming  en onder door ons te bepalen voorwaarden.


AFWIJKINGEN EN TOLERANTIES

13. Wij zijn bevoegd om in afwijking van de overeenkomst zaken te leveren welke in geringe mate afwijken qua model, uitvoering, kleur, samenstelling, verpakking of bijbehorende documentatie en aldus een verbetering betekenen, dan wel indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke voorschriften dienaangaande.


EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
 Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
 In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
14.2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
14.3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij door het ontstaan der vordering bovendien bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.
 De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.


BETALING

15.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden zonder enige korting of verrekening contant bij (af)levering of door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
15.2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
15.3. Wanneer de wederpartij ten behoeve van de betaling van onze facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, dan is wederpartij gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan ons te voldoen.
15.4. Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, (voorlopig) surseance van betaling verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit de Wet, uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde tormijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.


RENTE EN KOSTEN

16.1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
16.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tonminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van ? 65.


TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of CISG wordt nadrukkelijk uitgesloten.


GESCHILLEN

18.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag
18.2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.
 Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
18.3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
 Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus, dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen.